วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Verb Forms (รูปกริยา) ที่ใช้ใน Toeic

06:31        ข้อสอบ New TOEIC ในส่วนของรูปกริยา หรือ Verb Forms นั้น พบว่ารูปกริยาที่ใช้เลือกตอบจากทั้ง 4 ของกริยาเดียวกันนั้น จำจะต้องเลือกตัวที่ถูกต้องที่สุดโดยพยายามหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะความไม่สอดคล้องระหว่างประธานและกริยา (Subject/Verb Agreement) หรือการใช้ Tenses (กาล) ที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งรูปกริยาที่แสดงการกระทำ (Active Voice) หรือ ถูกกระทำ (Passive Voice) หรือ Verbal คำที่มองคล้ายกริยาแต่ไม่ใช่กริยา เป็นต้น ดังตัวอย่างในตาราง
Singular Subject
Singular Verb
Plural Subject
Plural Verb
is, was
has, dose
are, were
have, do

Tenses
     -          He worked in the company two years ago. (ago บอกกริยาอดีต past simple)
     -         She has been a salesperson since 1990. (since บอก present perfect)
     -         He is writing a memo now. (now แสดงกำลังกระทำบอก present progressive)
     -         They will have a meeting tomorrow. (tomorrow แสดงอนาคต future tense)


Passive Forms of Verb (แสดงถูกกระทำ)
(Past participle after forms of be)
is considered                                                                 had been cancelled
is being considered                                                       will have been cancelled
were told                                                                       might have been cancelled
has been told                                                                 would have been cancelled

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top