วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Conjunctions (สันธาน) ที่พบในข้อสอบ Toeic 2

05:59
2.   Subordinating Conjunctions เป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมอนุประโยคทั้ง Noun Clause, Adjective Clause, และ Adverb Clause สำหรับคำเชื่อมที่พบบ่อยๆ ในข้อสอบ TOEIC ได้แก่คำว่า Although (แม้ว่า), Since (ตั้งแต่.เนื่องด้วย), Because (เพราะว่า), Unless (ถ้าไม่), When (เมื่อ), While (ขณะที่), Before (ก่อน), nevertheless (แต่กระนั้น), ฯลฯ อย่างไรก็ตามคำเชื่อมเหล่านี้จะใช้เชื่อม 2 อนุประโยคหลัก (Independent หรือ Main Clause) หรือเชื่อมอนุประโยครอง (Subordinate Clause) กับอนุประโยคหลัก (Independent หรือ Main Clause) เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
-                   -   There were several messages for me when I arrive at the office.
-                   -   Although he was in his office, he didn't answer the phone.
-                   -   Lee decided to change his job because he did not get a promotion.
-                   -   Unless we work overtime, we won’t be able to finish the project in time.
อย่างไรก็ตามสำหรับ Subordinating conjunctions จะสังเกตได้ด้วยการใช้คำเชื่อมอนุประโยคซึ่งแยกได้ทั้ง Noun Clause, Adjective Clause, และ Adverb Clause ได้ดังนี้คือ

        2.1      Noun Clause คือ Clause ที่ทำหน้าที่เหมือนคำนาม คำเชื่อมได้แก่ that, if, whether, what, when, while, where, ฯลฯ พร้อมตัวอย่างการใช้ดังนี้
that (ว่า,ที่) :  
-     Mr. David’s office is down that hall. (ประโยคเดิม)
-     I know that Mr. David’s office is down the hall. (เชื่อมด้วย that)
If/whether (ถ้าหาก,หรือไม่) :
-                   Is Mr. David’s office down that hall? (ประโยคเดิม)
-                   Do you know if/whether Mr. David’s office is down that hall? (เชื่อมด้วย If/whether)
Where (ที่ไหน) :
-                   Where is Mr. David’s office? (ประโยคเดิม)
-                   I wonder where Mr. David office is? (เชื่อมด้วย where)

What (อะไร) :
-                   What floor is Mr. David’s office on? (ประเดิม)
-                   Could you tell me what floor Mr. David’s office is on? (เชื่อมด้วย what)

2.2      Adjective Clause คือ Clause ที่ทำหน้าที่เหมือนคุณศัพท์ และ Clause
ชนิดนี้จะมีตัวเชื่อมเฉพาะนามที่ถูก Clause ขยาย เรียกว่า Antecedent อาจจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ คำเชื่อมหรือตัวเชื่อม (Relatives) เหล่านี้ได้แก่ who, whom, that, whose, which, ฯลฯ พร้อมตัวอย่างการใช้ดังนี้

Who       :               ใช้เป็นประธานของ Adjective Clause อ้างถึงคน หรือตัวบุคคล ตัวอย่างเช่น
(ใคร,ผู้ซึ่ง)            - The employees who where hired last month have completed their training program.
Whom   :               ใช้เป็นกรรมของกริยาหรือกรรมของบุพบทใน Adjective Clause อ้างถึงบุคคลหรือตัวบุคคล     
(ผู้ซึ่ง)                     ตัวอย่างเช่น
-                                       - The woman whom you met is an executive secretary.
-                                       - You should speak to the man to whom the package was sent.

Whose   :               ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปอ้างอิงถึงบุคคลหรือตัวบุคคล ตัวอย่างเช่น
(ผู้ซึ่งเจ้าของ)       - The woman whose jewelry was stolen called the police.

Which    :               ใช้แสดงหรืออ้างถึงสิ่งของ หรือความคิด ตัวอย่างเช่น
(อันไหน)              - Goods which last for more than four months are called durable goods.
                - The computers which we bought last months are  much faster than the old one.
                - This is one process by which steel can be made.

That       :               ใช้กับ Adjective clause ในบางกรณีใช้แทน who หรือ which อ้างถึงทั้งคนและสิ่งของ
(ที่,อันซึ่ง)             ตัวอย่างเช่น
                                - The family that lives next door to us will be moving soon.
                                - The diamond that was stolen was recovered the following week.

When     :               ใช้เพื่อกล่าวอ้างเกี่ยวกับเวลา ตัวอย่างเช่น
(เมื่อ)                      - This is the time of day when I often feel a little sleepy.

Where    :               ใช้เพื่อกล่าวอ้างถึงสถานที่ ตัวอย่างเช่น

(ที่ไหน)                 - That’s the side where the company plans to build a new storage facility.

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top