วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Past Simple tense หลักการใช้ในการสอบ Toeic

21:42

รูปแบบของ Past Simple tense

                  S + V2

1. ใช้ V2 กับประธานทุกตัว
  Ex. " I liked ice-cream."
        " They liked ice-cream."

2. การทำประโยค Past Simple เป็นประโยคปฏิเสธ ใช้ "did not" แล้ว กริยาหลัก ต้องอยู่ในรูป V. Infinitive(V ไม่ผัน)
  Ex. " I did not like ice-cream."
        " Susan and Sunny did not like ice-cream."

3. การทำประโยค Past Simple เป็นประโยคคำถาม ประเภท Yes/No Question หรือ Wh-Question ให้นำ "did" วางไว้หน้าประธาน แล้วกริยาหลัก ต้องอยู่ในรูป V. Infinitive(V ไม่ผัน)
  Ex. " Did we like ice-cream?"
        " What did she like?"

-> was/were

1. การใช้รูป was/were (รูปอดีตของ V. to be) ใน Past Simple
        เอกพจน์------> was
        พหูพจน์------> were

 - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 1 "I" ใช้ "was"
 - ประธานพหูพจน์บุรุษที่ 1 "We" ใช้ "were"
 - ประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์บุรุษที่ 2 "You" ใช้ "were"
 - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 "he/she/it" ใช้ "was"
 - ประธานพหูพจน์บุรุษที่ 3 "they" ใช้ "were"
  Ex. " My friend was ill yesterday."
        " Those were my best jeans."

2. การทำ was/were ในประโยค Past Simple เป็นประโยคปฏิเสธ " was not หรือ were  not"
  Ex. " My friend was not ill yesterday."
        " Those were not my best jeans."

3. การทำ was/were ในประโยค Past Simple เป็นประโยคคำถาม ประเภท Yes/No Question หรือ Wh-Question ให้นำ "was หรือ were" วางไว้หน้าประธาน
  Ex. " Was your friend ill yesterday?"
        " Were those your best jeans?"

หลักการใช้ Past Simple

1. ใช้ Past Simple กับการบอลเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต โดยไม่ได้ระบุเวลาที่แน่นอน
  Ex. " He forgot to call up his wife."
        " She introduced me to her father."

2. ใช้ Past Simple กับความจริงที่เกิดขึเนในอดีต
  Ex. " Columbus discovered America in 1492."
        " Einstein developed the principle of relativity."

3. ใช้ Past Simple กับการบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต โดยใช้คำวิเศษณ์บอกเวลาหรือนุประโยคบอกเวลาเป็นตัวจำกัดเวลาที่แน่นอนในอดีตร่วมกันอยู่ เช่น
   " ago, last night, yesterday, formerly, during the war "
  Ex. " His son left for America last month."
        " We had a good time at the party last weekend."

4. กับประโยค Subjunctive ซึ่งเป็นประโยค
 - การแสดงเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้หรือตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน
 - การแสดงความปราถนาที่เป็นไปไม่ได้หรือตรงข้ามความจริงในปุจจุบัน
 - การเปรียบเทียบที่เป็นไปไม่ได้หรือตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน

 4.1 ประโยค If-clause ในเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้หรือตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน

      If + S + V2 / were, S + ( would,should,could,might ) + V. ไม่ผัน

  Ex. " If you killed him, you would be put in jail. "
        " She would understand if  she weren't so silly. "

  Note : ใช้ were กับประธานทุกตัว
             Ex. " If he were a millionaire, he would buy a sport car. "
                   " If I were to die tomorrow, then you would inherit everything."

 4.2 ประโยคที่ใช้ wish เพื่อแสดงความปราถนาที่เป็นไปไม่ได้หรือตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบัน

      S + wish + (that) + S + V2 / were 

  Ex. " My teacher wishes I spoke good English"
        " I wish I knew what is happening."

  Note : ใช้ were กับประธานทุกตัว
             Ex. " I wish I weren't so slow!"
                   " I wish he were here."

4.3 ประโยคที่ใช้ as if / as thought เพื่อแสดงการเปรียบเทียบที่เป็นไปไม่ได้หรือตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน

       S + V + as if / as thought + S + V2 / were.

  Ex. " She talks as if she knew all about it."
        " He asked as thought he didn't know anything.

  Note : ใช้  were กับประธานทุกตััว
             Ex. " They treat me as if  I were a king."
                   " The dog looked as if  it were going to speak."From : Professional grammar in depth

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top