วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Prepositions ( บุพบท ) ที่ใช้ใน Toeic

06:42
         ข้อสอบ New TOEIC ในส่วนของ Prepositions (บุพบท) ซึ่งประกอบด้วยบุพบท 4 ตัวเลือก และให้เลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น สำหรับบุพบท (prepositions) ในข้อสอบ TOEIC นั้นพบว่าจะมีคำบุพบทที่เกี่ยวกับการใช้บอกสถานที่ (Prepositions of Place) บุพบทบอกเกี่ยวกับกาลเวลา (Prepositions of time) บุพบทที่อธิบายเกี่ยวกับตัวบุคคล และส่วนประกอบอื่นๆ (People and things) รวมทั้งคำบุพบทอื่นๆ ทั่วไป ดังตัวอย่างในตาราง

ตัวอย่างบุพบทใช้เกี่ยวกับสถานที่บางคำ
(Prepositions of place)
ตัวอย่างบุพบทใช้เกี่ยวกับเวลาบางคำ
(Prepositions of time)
at   :   ใช้กับเลขที่บ้าน โรงแรม สถานีรถไฟฟ้า
on  :   ใช้กับถนน  (Road, Street, Avenue ชั้นของตึก            (on the second floor) ฯลฯ
in   :   ใช้กับในบ้าน ในตึก ในเมือง ในรัฐ ในประเทศ  ในตลาด supermarket ฯลฯ
from…to (จาก...ถึง) เช่น
           - From Thailand to china
between…and (ระหว่าง...และ) เช่น
           - Sales rose between December and January.

at   :   ใช้กับเวลาในตอนกลางวัน บ่าย เย็น เช่น at 9         a.m.,at Christmas ฯลฯ
on   :   ใช้กับวันในสัปดาห์ และเดือน เช่น on Monday, on march 4
in    :   ใช้กับส่วนของกลางวัน เช่น in the morning/afternoon/evening ใช้กับเดือนเช่น in May ใช้กับฤดู in summer ใช้กับปี เช่น 2007 ในช่วง 10 ปี เช่น in 2010 และในศตวรรษ เช่น in the twentieth century ฯลฯ
from…to (จากถึง) ใช้กับเวลา เช่น from 8.00 a.m. to 5 p.m.
for   :   ใช้กับช่วงเวลา เช่น เป็นเวลา 5 เดือน (for five months)
since :  ใช้กับเวลาเริ่มตั้งแต่ เช่น since June 15

ตัวอย่างบุพบทที่ใช้เกี่ยวกับคนและสิ่งอื่นๆ บางคำ
(Prepositions describing People,& thing)
ตัวอย่างบุพบทอื่นๆ ทั่วๆไป
(Other Prepositions)
in    :    ใช้กับสวมเสื้อผ้า, เพชรพลอย เช่น
-                   The man in the gray suit
with :    ใช้ลักษณะรูปร่าง เช่น
-                   The girl with red hair.
of     :    ใช้กับลักษณะนิสัย, อายุ, และอื่นๆ เช่น
-                   A man of good sense หรือ
-                   A man of fifty เป็นต้น

for   :    ใช้กับจุดประสงค์ เช่น
-                   She went for an interview
during : ใช้กับการบอกระยะเวลาช่วงพัก เช่น
-                   I shall see you during the intermission.
with  :  ใช้กับการบอกว่าโดยวิธีใด เช่น
-                   He paid with a credit card.
until  :  ใช้กับเวลาบอกว่าจนกระทั่ง เช่น
-                   I worked until 6 p.m.
By     :  ใช้การบอกเกี่ยวกับเวลาในการมาถึง หรือไปถึง ไม่เกินหรือไม่ช้ากว่า (no later than) เช่น
-                   He’ll be at the office by 9.30 a.m.

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top