วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Conjunctions (สันธาน) ที่พบในข้อสอบ Toeic 3

08:20


2.3      Adverb Clause คือคำที่ใช้เชื่อม Subordinating Clause (อนุประโยครอง) กับ Main Clause (อนุประโยคหลัก) หรือบางทีเรียกว่า Subordinating conjunctions ซึ่งอาจจะวางอยู่หน้าหรืออยู่หลัง Main Clause ก็ได้ และหากว่า Adverb Clause นั้นมาก่อนจะต้องมีเครื่องหมาย comma (,) คั่น คำเชื่อมต่างๆ เหล่านี้ได้แก่คำว่า after, before, since, until, once, as soon as, as, when, while, because, although, even though, unless, if ฯลฯ

after       :               ใช้แสดงบ่งบอกเวลาว่าหลังจากนั้น ตัวอย่างเช่น
(หลังจาก)             - You can read this memo after I have read it.

before    :               ใช้แสดงบ่งบอกเวลาว่าก่อนหรือก่อนหน้านั้น ตัวอย่างเช่น
(ก่อน)                    - The play started before I got to the theater.

since       :               ใช้แสดงบอกเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น
(ตั้งแต่)                  - I have not seen David since he returned from England.

until       :               ใช้แสดงบอกเวลาจนกระทั่งถึงเวลาขณะนั้น ตัวอย่างเช่น
(จนกระทั่ง)          - Helen watched television until her roommate came home.

once       :               ใช้แสดงเพื่อการบ่งบอกว่า เมื่อเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้น(ทันทีทันใด)  ไล่เลี่ยตามกันมา ตัวอย่างเช่น
                                - Once Chalee arrives, we will start the meeting.
as soon as :           ใช้แสดงเพื่อชี้ให้เห็นว่า เมื่อเหตุการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้น เหตุการณ์อีกอันหนึ่งก็เกิดขึ้นเช่นกัน (ทันที่ทันใดที่)                ตัวอย่างเช่น
                                - As soon as they have had lunch, they will resume the discussion.

as            :               ใช้แสดงความหมายที่บอกว่า ในเวลาเดียวกันที่ ตัวอย่างเช่น
(ขณะที่)                 - Helen arrive at the party just as we were leaving.

when      :               ใช้แสดงความหมายที่บอกว่าเมื่อ หรือตอนที่ ตัวอย่างเช่น
(เมื่อ)                      - When the manager arrived at the office, there was an important message for him.

while      :               ใช้แสดงความหมายว่าขณะเดียวกันที่ และใช้เมื่อกริยาการกระทำช่วงเวลาหนึ่งที่จะจบสิ้นลง
(ขณะที่)                 - While Henry was talking on the phone, she waited outside his office.

                นอกจากนั้นแล้ว ยังมี Adverb Clauses ตัวอื่นๆ เช่นคำว่า because (since), although, though, even though (or while) if, unless ดังนี้

because (since):  ใช้แสดงเกี่ยวกับเหตุและผล ตัวอย่างเช่น
(เพราะว่า)             - David joined a health club because (since) he wanted to get in shape.

although, though                :               ใช้เพื่อแสดงความแย้งกันหรือตรงกันข้ามกัน ตัวอย่างเช่น
even though (while)          - Although (Though, Eventhough (while)she was late, she didn’t miss her class.

(ถึงแม้ว่า)
if                             :               ใช้ในประโยคเงื่อนไขหรือ Conditional Clause ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ และเป็นไปไม่ได้ (ถ้า, ถ้าหากว่า)                        ซึ่งอาจแย้งต่อความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น
                                                - If Thomas and Sherry invite me, I will go to their party.
                                                (พวกเขาอาจจะเชิญผม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปได้)
                                                - If Helen were here, she would be upset.
                                                (เฮเลนไม่ได้อยู่ที่นี่ เป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้)

unless (if not)      :               ใช้แสดงบ่งบอกเงื่อนไขทางลบ ตัวอย่างเช่น
(ถ้าไม่)                                   - Unless you hurry, you will be late.

3.             Correlative Conjunction คือคำเชื่อมที่ใช้กันเป็นคู่ (Pairs) เพื่อเชื่อมคำ (words) เชื่อมวลีต่างๆ (Phrases) และเชื่อมอนุประโยคต่างๆ (Clauses) เข้าด้วยกัน คำเหล่านี้ได้แก่ Both…and (ทั้งและ), Not only…but (but also)(ไม่เพียงแต่ด้วย), Either…or (ทั้งสองด้วยกัน), neither…nor (ไม่ทั้งสอง), Whether...or/or not (ไม่ว่าเช่นนั้นอย่างไรหรือไม่) ฯลฯ ตัวอย่างเช่น
- He both reads and speaks Japanese well.
- It was not only unkind but also untrue.
- You must either pay the price or go without the goods.

- What she said was neither kind nor true.

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top