วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

GERUNDS AND INFINITIVES สำหรับการทำข้อสอบ Toeic            ในข้อสอบ New TOEIC ส่วนของ Gerunds (รูป – ing) และ Infinitives (รูป to + verb) หรือรูปกริยา Simple forms อื่นๆ มีความสำคัญมากที่จะต้องจดจำในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดว่าข้อใดมีความสมบูรณ์ของการใช้ประโยคนั้นๆ

1.     Gerunds คือรูปของกริยาที่เพิ่มเติม –ing สำหรับ Gerunds นั้นใช้ทำหน้าที่เป็นนาม อาจจะเป็นประธานของกริยา เป็นกรรม หรือเป็นกรรมของบุพบท ตัวอย่างเช่น
- Training is necessary for this operation (เป็นประธานของประโยค)
- They enjoyed working with you. (เป็นกรรมของกริยา)
- We are afraid of losing the deal. (เป็นกรรมของบุพบท)
อย่างไรก็ตาม Gerunds อาจตามหลังนาม + บุพบท เช่น
                - He has no excuse for being late.
                - They have reason for canceling the contract.
นอกจากนั้นแล้ว Gerunds อาจตามหลังคุณศัพท์ + บุพบท เช่น
                - David is responsible for hiring.
                - You are accustomed to working late.

Gerunds ใช้ตามหลังกริยาบางคำ ดังตัวอย่างในตาราง
admit               deny               postpone              resume
advise              discuss           practice                risk
anticipate         enjoy             recall                    suggest
avoid                finish            recommend           tolerate
consider           keep              regret                    try
delay                miss              resist                     understand

ตัวอย่างเช่น          - Employees regret losing this opportunity.
                                - He finished typing the contract.

Gerunds ใช้ตามหลังกริยาบางคำ + บุพบท ดังตัวอย่างในตาราง
      approve of               succeed in               object to
      give up                    confess to                worry about
      rely on                     keep on                   depend on
      call for                    think about               put off
      insist on                  count on                   prevent from
ตัวอย่างเช่น          - They succeeded in getting the project.
                                - We look forward to working with you.

อย่างไรก็ตามพบว่า ยังมีกริยาบางคำที่ตามด้วยทั้ง Gerunds หรือ Infinitives (to + verb) แต่จะไม่นำมาออกสอบในข้อสอบ TU-GET ส่วนนี้ ตัวอย่างเช่น
                                - She likes to work early in the morning.
                                - She likes working early in the moring.

                2. Infinitives คือรูปของกริยาที่มี to นำหน้า สำหรับ Infinitives ในประโยคจะทำหน้าที่เป็นนามคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์ก็ได้ ตัวอย่างเช่น
                                - To budget is not always easy. (หน้าที่เป็นนาม)
                                - She never has time to spare. (หน้าที่เป็นคุณศัพท์)
                                - Thomas wants to finish the budget. (หน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์)
Infinitives ใช้ตามหลังกริยาบางคำ ดังตัวอย่างในตาราง
     agree               decide               hope                prepare
     wait                appear               demand            intend
     pretend           want                  arrange            deserve
     learn               promise            wish                 ask
     desire             manage             refuse              attempt
     expect            mean                 regret              care
     fail                 need                  seem                claim
     forget            offer                  tend                  hire
     order              try


ตัวอย่างเช่น
                                - We refuse to accept defeat.
                                - James offered to give the student a summer job.
นอกนั้นแล้วยังมีกริยาบางคำที่ตามด้วยนาม หรือสรรพนาม + Infinitives ดังตัวอย่างในตาราง
   
     advise               convince               hire               order
     teach                 allow                     challenge      instruct
     permit               tell                         ask                encourage
     invite                remind                   want             cause
     expect               need                       require         warn

ตัวอย่างเช่น
                                - Ask the man to send the memory. (ตามด้วยนามและ Infinitive)
                                - I remind her to be on time. (ตามด้วยสรรพนาม และ Infinitive)
อย่างไรก็ตามยังมีคำคุณศัพท์บางคำที่ตามด้วย Infinitives ดังตัวอย่างในตาราง
     anxious                difficult                hard               ready
     boring                   easy                     pleased          strange
     dangerous             good                    prepared        usual

ตัวอย่างเช่น
                                - They were pleased to hear the news.
                                - It is easy to forget.


วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Conjunctions (สันธาน) ที่พบในข้อสอบ Toeic 3


2.3      Adverb Clause คือคำที่ใช้เชื่อม Subordinating Clause (อนุประโยครอง) กับ Main Clause (อนุประโยคหลัก) หรือบางทีเรียกว่า Subordinating conjunctions ซึ่งอาจจะวางอยู่หน้าหรืออยู่หลัง Main Clause ก็ได้ และหากว่า Adverb Clause นั้นมาก่อนจะต้องมีเครื่องหมาย comma (,) คั่น คำเชื่อมต่างๆ เหล่านี้ได้แก่คำว่า after, before, since, until, once, as soon as, as, when, while, because, although, even though, unless, if ฯลฯ

after       :               ใช้แสดงบ่งบอกเวลาว่าหลังจากนั้น ตัวอย่างเช่น
(หลังจาก)             - You can read this memo after I have read it.

before    :               ใช้แสดงบ่งบอกเวลาว่าก่อนหรือก่อนหน้านั้น ตัวอย่างเช่น
(ก่อน)                    - The play started before I got to the theater.

since       :               ใช้แสดงบอกเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น
(ตั้งแต่)                  - I have not seen David since he returned from England.

until       :               ใช้แสดงบอกเวลาจนกระทั่งถึงเวลาขณะนั้น ตัวอย่างเช่น
(จนกระทั่ง)          - Helen watched television until her roommate came home.

once       :               ใช้แสดงเพื่อการบ่งบอกว่า เมื่อเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้น(ทันทีทันใด)  ไล่เลี่ยตามกันมา ตัวอย่างเช่น
                                - Once Chalee arrives, we will start the meeting.
as soon as :           ใช้แสดงเพื่อชี้ให้เห็นว่า เมื่อเหตุการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้น เหตุการณ์อีกอันหนึ่งก็เกิดขึ้นเช่นกัน (ทันที่ทันใดที่)                ตัวอย่างเช่น
                                - As soon as they have had lunch, they will resume the discussion.

as            :               ใช้แสดงความหมายที่บอกว่า ในเวลาเดียวกันที่ ตัวอย่างเช่น
(ขณะที่)                 - Helen arrive at the party just as we were leaving.

when      :               ใช้แสดงความหมายที่บอกว่าเมื่อ หรือตอนที่ ตัวอย่างเช่น
(เมื่อ)                      - When the manager arrived at the office, there was an important message for him.

while      :               ใช้แสดงความหมายว่าขณะเดียวกันที่ และใช้เมื่อกริยาการกระทำช่วงเวลาหนึ่งที่จะจบสิ้นลง
(ขณะที่)                 - While Henry was talking on the phone, she waited outside his office.

                นอกจากนั้นแล้ว ยังมี Adverb Clauses ตัวอื่นๆ เช่นคำว่า because (since), although, though, even though (or while) if, unless ดังนี้

because (since):  ใช้แสดงเกี่ยวกับเหตุและผล ตัวอย่างเช่น
(เพราะว่า)             - David joined a health club because (since) he wanted to get in shape.

although, though                :               ใช้เพื่อแสดงความแย้งกันหรือตรงกันข้ามกัน ตัวอย่างเช่น
even though (while)          - Although (Though, Eventhough (while)she was late, she didn’t miss her class.

(ถึงแม้ว่า)
if                             :               ใช้ในประโยคเงื่อนไขหรือ Conditional Clause ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ และเป็นไปไม่ได้ (ถ้า, ถ้าหากว่า)                        ซึ่งอาจแย้งต่อความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น
                                                - If Thomas and Sherry invite me, I will go to their party.
                                                (พวกเขาอาจจะเชิญผม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปได้)
                                                - If Helen were here, she would be upset.
                                                (เฮเลนไม่ได้อยู่ที่นี่ เป็นเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้)

unless (if not)      :               ใช้แสดงบ่งบอกเงื่อนไขทางลบ ตัวอย่างเช่น
(ถ้าไม่)                                   - Unless you hurry, you will be late.

3.             Correlative Conjunction คือคำเชื่อมที่ใช้กันเป็นคู่ (Pairs) เพื่อเชื่อมคำ (words) เชื่อมวลีต่างๆ (Phrases) และเชื่อมอนุประโยคต่างๆ (Clauses) เข้าด้วยกัน คำเหล่านี้ได้แก่ Both…and (ทั้งและ), Not only…but (but also)(ไม่เพียงแต่ด้วย), Either…or (ทั้งสองด้วยกัน), neither…nor (ไม่ทั้งสอง), Whether...or/or not (ไม่ว่าเช่นนั้นอย่างไรหรือไม่) ฯลฯ ตัวอย่างเช่น
- He both reads and speaks Japanese well.
- It was not only unkind but also untrue.
- You must either pay the price or go without the goods.

- What she said was neither kind nor true.

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Conjunctions (สันธาน) ที่พบในข้อสอบ Toeic 2
2.   Subordinating Conjunctions เป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมอนุประโยคทั้ง Noun Clause, Adjective Clause, และ Adverb Clause สำหรับคำเชื่อมที่พบบ่อยๆ ในข้อสอบ TOEIC ได้แก่คำว่า Although (แม้ว่า), Since (ตั้งแต่.เนื่องด้วย), Because (เพราะว่า), Unless (ถ้าไม่), When (เมื่อ), While (ขณะที่), Before (ก่อน), nevertheless (แต่กระนั้น), ฯลฯ อย่างไรก็ตามคำเชื่อมเหล่านี้จะใช้เชื่อม 2 อนุประโยคหลัก (Independent หรือ Main Clause) หรือเชื่อมอนุประโยครอง (Subordinate Clause) กับอนุประโยคหลัก (Independent หรือ Main Clause) เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
-                   -   There were several messages for me when I arrive at the office.
-                   -   Although he was in his office, he didn't answer the phone.
-                   -   Lee decided to change his job because he did not get a promotion.
-                   -   Unless we work overtime, we won’t be able to finish the project in time.
อย่างไรก็ตามสำหรับ Subordinating conjunctions จะสังเกตได้ด้วยการใช้คำเชื่อมอนุประโยคซึ่งแยกได้ทั้ง Noun Clause, Adjective Clause, และ Adverb Clause ได้ดังนี้คือ

        2.1      Noun Clause คือ Clause ที่ทำหน้าที่เหมือนคำนาม คำเชื่อมได้แก่ that, if, whether, what, when, while, where, ฯลฯ พร้อมตัวอย่างการใช้ดังนี้
that (ว่า,ที่) :  
-     Mr. David’s office is down that hall. (ประโยคเดิม)
-     I know that Mr. David’s office is down the hall. (เชื่อมด้วย that)
If/whether (ถ้าหาก,หรือไม่) :
-                   Is Mr. David’s office down that hall? (ประโยคเดิม)
-                   Do you know if/whether Mr. David’s office is down that hall? (เชื่อมด้วย If/whether)
Where (ที่ไหน) :
-                   Where is Mr. David’s office? (ประโยคเดิม)
-                   I wonder where Mr. David office is? (เชื่อมด้วย where)

What (อะไร) :
-                   What floor is Mr. David’s office on? (ประเดิม)
-                   Could you tell me what floor Mr. David’s office is on? (เชื่อมด้วย what)

2.2      Adjective Clause คือ Clause ที่ทำหน้าที่เหมือนคุณศัพท์ และ Clause
ชนิดนี้จะมีตัวเชื่อมเฉพาะนามที่ถูก Clause ขยาย เรียกว่า Antecedent อาจจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ คำเชื่อมหรือตัวเชื่อม (Relatives) เหล่านี้ได้แก่ who, whom, that, whose, which, ฯลฯ พร้อมตัวอย่างการใช้ดังนี้

Who       :               ใช้เป็นประธานของ Adjective Clause อ้างถึงคน หรือตัวบุคคล ตัวอย่างเช่น
(ใคร,ผู้ซึ่ง)            - The employees who where hired last month have completed their training program.
Whom   :               ใช้เป็นกรรมของกริยาหรือกรรมของบุพบทใน Adjective Clause อ้างถึงบุคคลหรือตัวบุคคล     
(ผู้ซึ่ง)                     ตัวอย่างเช่น
-                                       - The woman whom you met is an executive secretary.
-                                       - You should speak to the man to whom the package was sent.

Whose   :               ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปอ้างอิงถึงบุคคลหรือตัวบุคคล ตัวอย่างเช่น
(ผู้ซึ่งเจ้าของ)       - The woman whose jewelry was stolen called the police.

Which    :               ใช้แสดงหรืออ้างถึงสิ่งของ หรือความคิด ตัวอย่างเช่น
(อันไหน)              - Goods which last for more than four months are called durable goods.
                - The computers which we bought last months are  much faster than the old one.
                - This is one process by which steel can be made.

That       :               ใช้กับ Adjective clause ในบางกรณีใช้แทน who หรือ which อ้างถึงทั้งคนและสิ่งของ
(ที่,อันซึ่ง)             ตัวอย่างเช่น
                                - The family that lives next door to us will be moving soon.
                                - The diamond that was stolen was recovered the following week.

When     :               ใช้เพื่อกล่าวอ้างเกี่ยวกับเวลา ตัวอย่างเช่น
(เมื่อ)                      - This is the time of day when I often feel a little sleepy.

Where    :               ใช้เพื่อกล่าวอ้างถึงสถานที่ ตัวอย่างเช่น

(ที่ไหน)                 - That’s the side where the company plans to build a new storage facility.

Blogger news

Feature Top (Full Width)

AD (728x90)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ผู้ติดตาม

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top