วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

GERUNDS AND INFINITIVES สำหรับการทำข้อสอบ Toeic

05:58            ในข้อสอบ New TOEIC ส่วนของ Gerunds (รูป – ing) และ Infinitives (รูป to + verb) หรือรูปกริยา Simple forms อื่นๆ มีความสำคัญมากที่จะต้องจดจำในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดว่าข้อใดมีความสมบูรณ์ของการใช้ประโยคนั้นๆ

1.     Gerunds คือรูปของกริยาที่เพิ่มเติม –ing สำหรับ Gerunds นั้นใช้ทำหน้าที่เป็นนาม อาจจะเป็นประธานของกริยา เป็นกรรม หรือเป็นกรรมของบุพบท ตัวอย่างเช่น
- Training is necessary for this operation (เป็นประธานของประโยค)
- They enjoyed working with you. (เป็นกรรมของกริยา)
- We are afraid of losing the deal. (เป็นกรรมของบุพบท)
อย่างไรก็ตาม Gerunds อาจตามหลังนาม + บุพบท เช่น
                - He has no excuse for being late.
                - They have reason for canceling the contract.
นอกจากนั้นแล้ว Gerunds อาจตามหลังคุณศัพท์ + บุพบท เช่น
                - David is responsible for hiring.
                - You are accustomed to working late.

Gerunds ใช้ตามหลังกริยาบางคำ ดังตัวอย่างในตาราง
admit               deny               postpone              resume
advise              discuss           practice                risk
anticipate         enjoy             recall                    suggest
avoid                finish            recommend           tolerate
consider           keep              regret                    try
delay                miss              resist                     understand

ตัวอย่างเช่น          - Employees regret losing this opportunity.
                                - He finished typing the contract.

Gerunds ใช้ตามหลังกริยาบางคำ + บุพบท ดังตัวอย่างในตาราง
      approve of               succeed in               object to
      give up                    confess to                worry about
      rely on                     keep on                   depend on
      call for                    think about               put off
      insist on                  count on                   prevent from
ตัวอย่างเช่น          - They succeeded in getting the project.
                                - We look forward to working with you.

อย่างไรก็ตามพบว่า ยังมีกริยาบางคำที่ตามด้วยทั้ง Gerunds หรือ Infinitives (to + verb) แต่จะไม่นำมาออกสอบในข้อสอบ TU-GET ส่วนนี้ ตัวอย่างเช่น
                                - She likes to work early in the morning.
                                - She likes working early in the moring.

                2. Infinitives คือรูปของกริยาที่มี to นำหน้า สำหรับ Infinitives ในประโยคจะทำหน้าที่เป็นนามคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์ก็ได้ ตัวอย่างเช่น
                                - To budget is not always easy. (หน้าที่เป็นนาม)
                                - She never has time to spare. (หน้าที่เป็นคุณศัพท์)
                                - Thomas wants to finish the budget. (หน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์)
Infinitives ใช้ตามหลังกริยาบางคำ ดังตัวอย่างในตาราง
     agree               decide               hope                prepare
     wait                appear               demand            intend
     pretend           want                  arrange            deserve
     learn               promise            wish                 ask
     desire             manage             refuse              attempt
     expect            mean                 regret              care
     fail                 need                  seem                claim
     forget            offer                  tend                  hire
     order              try


ตัวอย่างเช่น
                                - We refuse to accept defeat.
                                - James offered to give the student a summer job.
นอกนั้นแล้วยังมีกริยาบางคำที่ตามด้วยนาม หรือสรรพนาม + Infinitives ดังตัวอย่างในตาราง
   
     advise               convince               hire               order
     teach                 allow                     challenge      instruct
     permit               tell                         ask                encourage
     invite                remind                   want             cause
     expect               need                       require         warn

ตัวอย่างเช่น
                                - Ask the man to send the memory. (ตามด้วยนามและ Infinitive)
                                - I remind her to be on time. (ตามด้วยสรรพนาม และ Infinitive)
อย่างไรก็ตามยังมีคำคุณศัพท์บางคำที่ตามด้วย Infinitives ดังตัวอย่างในตาราง
     anxious                difficult                hard               ready
     boring                   easy                     pleased          strange
     dangerous             good                    prepared        usual

ตัวอย่างเช่น
                                - They were pleased to hear the news.
                                - It is easy to forget.


Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top