วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Present Perfect Tense หลักการใช้ในการสอบ Toeic

05:11

รูปแบบของ Present Perfect Tense

  S + Verb to have (has/have) + V.3

1.การใช้ Verb to have ใน Present Perfect
      ประธานเอกพจน์  ----> has
      ประธานพหูพจน์   ----> have
 - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 1 "I" ใช้ "have"
 - ประธานพหูพจน์บุรุษที่ 1  "we" ใช้ "has"
 - ประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์บุรุษที่ 2 "you" ใช้ "have"
 - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 "he/she/it" ใช้ "has"
 - ประธานพหูพจน์บุรุษที่ 3  "they" ใช้ "have"
  Ex. " I have eaten."
        " He has eaten."

2. การทำประโยค Present Perfect เป็นประโยคปฎิเสธ ให้ใส่ "not" ข้างหลัง Verb to have
  Ex. " I have not eaten."
        " He has not eaten."

3. การทำประโยค Present Perfect เป็นประโยคคำถาม ประเภท Yes/No Question หรือ Wh-Question ให้นำ Verb to have มาวางไว้หน้าประธาน
  Ex. " Has he eaten?"
        " What have you eaten?"

หลักการใช้ Present Perfect Tense

1. ใช้ Present Perfect กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงไปแล้ว แต่ยังคงเห็นผลของการกระทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
  Ex. " He has bought a new car."
        " I have switched the light on."

2. ใช้ Present Perfect กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ต่อเนื่องเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบัน และอาจดำเนินต่อไปในอนาคต มักปรากฏคำหรือกลุ่มคำเหล่านี้อยู่ในประโยค ได่แก่
    "since, for, ever, never, many time, twice a week, several time"
  Ex. " I have been in London since this morning."
        " So far he has been the best student in our class."

3. ใช้  Present Perfect ย้ำถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดลง มักปรากฏคำวิเศษณ์เหล่านี้อยู่ในประโยคเพื่อแสดงว่าเหตุการณ์เพิ่งเสร็จสิ้นลง ได้แก่
    " just, already, yet, lately, recently, eventually"
  Ex. " The doctor has just arrived."
        " Have you done your homework yet?"

Ex. การตอบคำถามโดย Wh-Question

--->Which other countries has Maria been to?
--- She has been to Egypt.

--->What have scientists found?
---They have discovered 'life'.

---> How many time have you flown in an airplane?
---Four times.
From : Professional grammar in depth

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top