วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Present Continuous Tense หลักการในการใช้สอบ Toeic

00:50

รูปแบบของ Present Continuous Tense

            Verb to be (is / am / are) + V. ing

-> Verb to be

1. การใช้ is / am / are ใน Present Continuous Tense
    ประธานเอกพจน์  ---->  is / am
    ประธานพหูพจน์   ----> are

 - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 1 "I"  ใช้  "am"
 - ประธานพหูพจน์บุรุษที่ 1 "we" ใช้ "are"
 - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 "he / she / it" ใช้ "is"
 - ประธานพหูพจน์บุรุษที่ 3 "they" ใช้ "are"
 Ex. " I am eating."
       " We are eating."
2. การทำประโยค Present Continuous เป็นประโยคปฏิเสธ ให้ใส่ "not" ข้างหลัง Verb to be
  Ex. " I am not eating."
        "We are not eating."
3. การทำประโยค Present Continuous เป็นประโยคคำถามประเภท Yes / No Question หรือ Wh-Question ให้นำ Verb to be วางไว้หน้าประธาน
  Ex. " Is he eating."
        " What are they eating?"

หลักการใช้ Present Continuous Tense

1. ใช้ Present Continuous กับเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ในขณะพูด โดยอาจมีคำวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of time) แสดงอยู่ เช่น
            " now, at the time, at the moment, at the present, right now"
  Ex. " The baby is sleeping now. "
        " I am driving carefully at the moment."
  Note : อาจจะมีคำวิเศษบอกเวลา เพื่อแสดงว่ากำลังทำเหตุการณ์นั้นอยู่แต่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาอันยาวนาน
            Ex. " I am making my room tidy this week."
                  " He is reading many difficult textbook this month."

2. ใช้ Present Continuous กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยมักจะมีคำวิเศษณ์บอกเวลา ที่บ่งบอกถึงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นปรากฏอยู่
  Ex. " My boss is working late every night."
        " My grandmother is always complaining."

3. ใช้ Present Continuous กับการกระทำที่เกิดขึ้นขณะนั้น โดยมีเครื่องหมาย (Exclamation Mark: เครื่องหมายอุทาน) ปรากฏอยู่
  Ex. " Look! It's snowing."
        " Listen! The baby is crying."

4. ใช้ Present Continuous แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หนึ่งกับอีกเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน
 - เหตุการณ์หนึ่งที่กำลังเกิืดขึ้นอยู่ ใช้ Present Continuous
 - อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรกเข้ามา ใช้ Present Simple
  Ex. " He is writing when I enter the room."
        " As I am  doing my homework.Paul arrives."

5. ใช้ Present Continuous กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
  Ex. " We are dining out  this evening."
        " I am going to the library tomorrow."
 
6. ใช้ Present Continuous แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หนึ่งกับอีกเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน
 - เหตุการณ์หนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ใช้ Present Continuous
 - อีกเหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลาเดียวกัน ใช้ Present Continuous
  Ex. " He is writing while I am reading."
        " It is raining while I am sitting under the tree.
  Note : กริยาบางตัวไม่สามารถใช้ในรูปของ Present Continuous ได้ ได้แก่
             1. Verb to be ที่ทำหน้าที่เป็นกริยาหลักของประโยค
             2. กริยาเกี่ยวกับการรับรู้ ความรูสึกทางใจและทางประสาท เช่น
                 " adore, desire, love, see, seem, smell, want"
             3. กริยาที่แสดงความรู้ ความเชื่อถือ ความคิดเห็น ความสงสัย ความสมมุติ เช่น
                 " agree, doubt, expect, forget, suppose, know"
             4. กริยาแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น
                 " belong to, owe, own, possess"
            5. กริยาอื่นๆ บางตัว เช่น
                " concern, keep, fit, suit, hold, keep "
               Ex. " She is going to buy  the handbag she saw yesterday."
                     " She knows yours elder brother very well."From : Professional grammar in depth

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top