วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Word Forms (รูปคำ) ที่ใช้ใน Toeic

05:59

   


ข้อสอบ TOEIC ในส่วนของ Word Forms หรือรูปคำนั้น พบว่าจะมีคำถามตัวเลือกทั้ง 4 คำ มีความสัมพันธ์กันของฐานรูปแบบที่เหมือนๆกัน ดังนั้นการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั้น คำนั้นๆอาจจะเป็นคำนาม คุณศัพท์ กริยาวิเศษณ์ หรือกริยา ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรูปแบบของนาม รูปแบบของคุณศัพท์ กริยาวิเศษณ์ รวมทั้งรูปแบบของกริยาทั้งหมด

1.              รูปของนาม (Noun Forms)
รูปของนามอาจจะเป็นชื่อคน สถานที่ และสิ่งของต่างๆ ที่อ้างถึง ทั้งปริมาณและคุณภาพ และรูปแบบของนามที่ออกสอบมากๆ ในข้อสอบสอบ TOEIC ส่วนนี้จะเป็น abstract Noun อย่างไรก็ตามนั้นสามารถบอกได้ด้วยตำแหน่งหรือหน้าที่ในประโยคนั้นๆเช่น

-         The company has 100 employees.
สำหรับคำลงท้ายของนามนั้นอาจจะเป็นตัวช่วยบอกคำนามนั้นๆว่า เป็นนามประเภทใด เช่น นามที่เกี่ยวกับตัวบุคคล นามเกี่ยวกับสาขาวิชา และนามเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้


คำที่ลงท้ายของนามบางคำที่เกี่ยวกับคน
-         ee   employee  (ลูกจ้าง)
       retiree  (ผู้เกษียรอายุ)

-         er  printer  (ผู้พิมพ์)
     writer  (ผู้เขียน)
     translator  (ผู้แปล)
-         ian  electrician  (ช่างไฟฟ้า)
       technician  (เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค)
-         ic  comic  (ตลก)
     machinist  (ช่างเครื่อง)
-         ist  psychologist  (นักจิตวิทยา)คำลงท้ายของนามบางคำที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
-         ation  administration  (การบริหาร)
-         ce       science  (วิทยาศาสตร์)
-         ic (s)   politics  (การเมือง)
-         ogy  archeology  (โบราณคดี)

-         y      chemistry  (เคมี)


คำนามท้ายของนามทั่วๆไป

-         age    storage  (การเก็บ)
-         ance   acceptance  (การยอมรับ)
           assistance  (การช่วยเหลือ)
-         ation   information  (ข้อมูล,ข่าวสาร)
-         dom    freedom  (อิสระ,เสรี)
                  wisdom  (ฉลาด)
-         cracy   democracy  (ประชาธิปไตย)
-         ence     experience  (ประสบการณ์)
-         ery       recovery  (ฟื้น,คืน,กลับ)
-         ful        handful  (เต็มมือ)
-         hood    motherhood  (การเป็นมารดา)
-         ion       nation  (ชาติ)
-         ism       industrialism  (อุตสาหกรรม)
-         ity        electricity  (ไฟฟ้า)
            creativity  (สร้างสรรค์)
-         logy     biology  (ชีววิทยา)
-         ment    compliment  (อภินันทนาการ)
             experiment  (ทดลอง)
-         ness      kindness  (กรุณา)
             happiness  (ความสุข)

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top