วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

Past Perfect Tense หลักการใช้ในการสอบ Toeic

06:41

รูปแบบของ Past Perfect Tense
   
           S + had + V.3

การใช้ Has กับ Past perfect

1. ใช้ has กับประธานทุกตัว
  Ex. " I had eaten."
        " You had eaten."

2. ประโยคปฏิเสธเติม "not" ไว้ระหว่าง had กับ V.3
  Ex. " I had not eaten."
        " You had not eaten."

3. ประโยคคำถามประเภท Yes/No Question หรือ Wh-Question ให้นำ had วางไว้หน้าประธาน ส่วน V.3 อยู่ในตำแหน่งเดิม
  Ex. " Had I eaten?"
        " Had you eaten?"

หลัการใช้ Past Perfect

1. ใช้ Past Perfect กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตก่อนหน้านี้
  Ex. " The moment of our unhappiness and frustration had gone."
        " Had she been  at Harvard recently?"

2. ใช้ Past Perfect รายงานหรือบอกให้ทราบถึงคำพูด ความคิดหรือเหตุการณ์ในอดีต
  Ex. " I thought I had  gone there."
        " He said he  had done  this yesterday."

3. ใช้ Past Perfect คู่กับ Past Simple กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีต โดยเหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง
 - เหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช้ Past Perfect
 - เหตุการณ์ที่เกิดทีหลังใช้ Past Simple
  คำเชื่อมที่ใช้กับประโยค Past Perfect กับ Past Simple เพื่อบอกช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ก่อนหลัง ไดแก่
        " before, after, until, as soon as, when"
  Ex. " She had wanted to get a degree before she married him."
        " After we had had tea,the discussion began."

4. ใช้ Past Perfect กับคำเชื่อมค่อไปนี้

          " no sooner..........than.......
            hardly...............when.....
            scarcely...........when....."
  Ex. " They had  on sooner finished their work than they went out."
        " She had hardly left the room when the telephone rang."

5. ใช้ Past Perfect กับวลี "by the time"
  Ex. "By  the time I got to the station, my train had left."
        " By the time  the sun set, we had left school."

6. ใช้ Past Perfect กับประโยค If-Clause ในเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้หรือตรงข้ามความจริงในอดีต

      If + S + past perfect, S + (would,should,could,might) + have + V.3

  Ex. " If she had gone there yesterday, she would have seen you."
        " If I had known her address, I could  have visited her."

7. ใช้ Past Perfect กับ if only ในเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ในอดีต
  Ex. " If only I had seen him."
        " If only she  had been more careful."

8. ใช้ Past Perfect กับ  as if / as though ในการเปรียบเทียบที่ตรงข้ามความจริงในอดีต
  Ex. " He talked as if it had rained very hard yesterday."
        " She slept as if he had not slept for weeks."

9. ใช้ Past Perfect กับ wish ในความปรารถนาที่เป็นไปไม่ได้ในอดีต
  Ex. " She wishes she had not come to the party last night."
        " I wish you had visited my mother in London last month."
From : Professional grammar in depth

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top