วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

Future Simple Tense หลักการใช้ในการสอบ Toeic

09:44

รูปแบบของ Future Simple Tense

        S + (will, shall, be going to) + V.1

---> Will / Shall

การใช้ Will / Shall
1. will ใช้ได้กับประธานทุกตัว
  Ex. " I will eat."
        " You will eat."

2. shall ใช้กับประธาน "I" หรือ "we" เท่านั้น
  Ex. " I shall eat."
        " We shall eat."

3. การทำเป็นประโยคปฏิเสธ ให้ใส่ "not" ข้างหลัง "will" หรือ "shall"
  Ex. " I shall not eat."
        " She will not eat."

4. การทำ เป็นประโยคคำถาม ประเภท Yes / No Question หรือ Wh-Question ให้นำ will หรือ shall วางไว้หน้าประธาน
  Ex. " Shall we eat?"
        " What will you eat?"

---> "be going to"
1. การใช้ V. to be ใน be going to
       ประธานเอกพจน์ ---> is / am
       ประธานพหูพจน์  ---> are
 - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 1 "I" ใช้ "am"
 - ประธานพหูพจน์บุรุษที่  2 "we" ใช้ "are"
 - ประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์บุรุษที่่ 2 "you" ใช้ "are"
 - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 "he/she/they" ใช้ "is"
 - ประธานพหูพจน์บุรุษที่ 3 "they" ใช้ "are"
  Ex. " I am going to eat."
        " You are going to eat."

2. การทำประโยคปฏิเสธ ให้ใส่ "not" ข้างหลัง Verb to be
  Ex. " I am not going to eat."
        " You are not going to eat."

3. การทำเป็นประโยคคำถาม ประเภท Yes / No Question หรือ Wh-Question ให้นำ Verb to be วางไว้หน้าประธาน
  Ex. " Are you going to eat?"
        " What are you going to eat?"

หลักการใช้ Future Simple Tense

1. ใช้ Future Simple  กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักพบ Adverb of time บอกอนาคตกาลปรากฏร่วมอยู่ในประโยค เช่น
        " soon, shortly, in the after, tomorrow, the day after tomorrow"
  Ex. " I shall graduate this coming December."
        " He will not arrive this evening."

2. ใช้ Future Simple กับประโยคที่แสดงการขอร้องหรือขออนุญาติ
  Ex. " Will you please help my sister?"
        " Will you please be quiet?"

3. ใช้ Future Simple กับประโยคที่แสดงอนาคตที่ประกอบด้วยสองเหตุการณ์ ในรูปของ Main Clause (ประโยคหลัก) และ Subordinate Clause(ประโยครอง)
 - เหตุการณ์ที่อยู่ใน Main Clause ใช้ Future Simple
 - เหตุการณ์ที่อยู่ใน Subordinate Clause ใช้ Present Simple หรือ Present Perfect
คำเชื่อมที่นำมาเชื่อมทั้งสองเหตุการณ์ในอนาคต ได้แก่
    " until, when, before, as soon as, after"
  Ex. " I shall never stop loving you until I die."
        " He will visit you after he has had something to eat."

4. ใช้ Future Simple กับประโยคแสดง เงื่อนไขที่เป็นไปได้ในอนาคต (Future possible)
     
     If + S + Present Simple, S + Future Simple
                               หรือ
     S + Future Simple if + S + Present Simple

  Ex. " If she comes tomorrow, she will see me."
        " She will join us if you let her come."
From : Professional grammar in depth

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top