วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Article (a,an,the) (ต่อ)

07:34

Article "the"

หลักการใช้ Article "the"

1. Article "the" ใช้กับคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง และคำนามที่มีเพียงสิ่งเดียว
  Ex. "the capital, the moon, the earth, the North, the world"


2. Article "the" ใช้กับ "คำนามที่เอ่ยถึงมาแล้ว" หรือ "คำนามที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจกันดีว่าหมายถึงอะไร"
  Ex. " She reads the short story many times."
        " The film is about a faithful dog."

3. Article "the" ใช้กับคำนามที่นับจำนวนได้และเป็นเอกพจน์ ในความหมายที่บอก "ชนิดหรือประเภทของคำนามนั้น"
  Ex. " The rabbit is my favorite animal."
        " Many diseases are carried by the mosquito."
Note : Article "the" ใช้กับคำนามที่เป็น "ชนิดหรือประเภทของเครื่องจักรหรือสิ่งประดิษฐ์"
  Ex. " the bicycle, the telephone"

4. Article "the" ใช้กับคำคุณศัพท์แสดง "การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (superlative degree) "
  Ex. "the fastest, the tallest, the hottest, the most beautiful"


5. Article "the" ใช้กับ "การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree)"  เพื่อแสดงว่า "2 สิ่ง หรือ 2 เหตุการณ์เพิ่งขึ้นหรือลดลงในทำนองเดียวกัน"
  Ex. " The more she studies,the more she understands."
        " The older a man, the weaker he become"

6. Article "the" ใช้กับ "ใช้กับการเปรียบเทียบขั้นกว่า" เมื่อมีการเน้นถึงตัวบุคคล 2 คน หรือ 2 สิ่งในขณะพูด และสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งแสดงการเปรียบเทียบขั้นกว่ากับอีกสิ่งหนึ่งหรืออีกบุคคลหนึ่ง
  Ex. " Tom is the more intelligent of the two students."
        " Of the two cars,this is the more expensive."

7. Article "the" ใช้กับคำแสดงเชื้อชาติ
  Ex. " The Americans, The Japanese, The British"

8.Article "the" ใช้กับคำนามที่เป็น "ชื่อทางภูมิศาสตร์"
 8.1 ชื่อแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลทราย แหลม อ่าว ช่องแคบ มหาสมุทร คาบสมุทร"
       Ex.  " the Rad sea , the Amazon , the Sahara Desert"
       Note: มี Article "the" นำหน้าชื่อแม่น้ำเสมอ ไม่ว่าจะมี River หรือไม่ก็ตาม
                 Ex. "The nan River, The nan"
 8.2 ชื่อเกาะหรือหมู่เกาะ
       Ex. " the Bahamas , the Canaries, the British Isles"
 8.3 ชื่อเทือกเขา หรือ ภูเขา
       Ex. " the Rockies, the Andes , the Himalayas."
 8.4 ชื่อประเทศบางประเทศที่มีคำว่า Union , United , Republic และลงท้ายด้วย -s
       Ex. "the United Kingdom,the People's Republic of China, the Netherlands"

9. Article "the" ใช้กับชื่ออาคาร สถานที่  ที่ที of  อยู่ในชื่อ
  Ex. " the Bank of England, the Tower of London"

10.Article "the"  ใช้กับ "ชื่อสถาบัน" ต่างๆ ได้แก่ ธนาคาร โรงแรม โรงละคร โรงภาพยนตร์ ห้องสมุด
  Ex. " the Oriental Hotel , the Central Library , the Siam Yamaha Company"

11. Article "the" ใช้กับชื่อสำนักพิมพ์
  Ex. " the Nation, the time, the Bangkok Post"

12. Article "the" ใช้นำหน้า "ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์"
  Ex. " the King, the President, the Pope, the manager"

13. Article "the" ใช้นำหน้าคนในกรณีที่ต้องการ "เน้นชื่อบุคคลนั้นเป็นพิเศษ"
  Ex. " Are you the Mr. Mike?"
        " Last night Jenny met the Krisana who is a famous writer."

14. Article "the" ใช้นำหน้านามที่เป็นชื่อเฉพาะของคน (จะมีรูปพหูพจน์) ซึ่งหมายถึง "สกุลหรือครอบครัว"
  Ex. " The Robinson are going to live here soon."
        " The Johnsons left for Europe yesterday."

15. Article "the" ใช้นำหน้าคำคุณศัพท์เพื่อทำหน้าที่เป็นคำนาม
  Ex. " the rich, the old , the dark , the good."

16. Article "the" ใช้นำหน้าเลขแสดงลำดับที่
  Ex. "the first , the second, the third, the fourth"

17. Article "the" ใช้กับคำนามที่เป็นเครื่องดนตรี
  Ex. " My daughter plays the piano very well."
        " The saxophone is a popular instrument."

18. Article "the" ใช้นำหน้าในสำนวนต่อไปนี้
  Ex. " in the morning, in the evening, the end, the future, make the bed, clear the table, on the spot"


From : Professional grammar in depth

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top