วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

Future Perfect Tense หลักการใช้ในการสอบ Toeic

05:05

รูปแบบของ Future Prefect Tense

    S + will / shall + have +V.3

หลักการใช้ Future Perfect

1. ใช้ Future Perfect กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและเสร็จสิ้นลงในอนาคต ณ เวลาที่กำหนดแน่นอน ตามเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในประโยค จะมี Adverb of time ที่เริ่มต้นด้วย " by...." ปรากฏร่วมอยู่ด้วยเสมอ
  Ex. " By this time next year Bob will have taken his degree."
        " I shall have finished my work by ten o'clock tonight."

2. ใช้ Future Perfect กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอนาคตเหตุการณ์หนึ่งจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นตามมา
 - เหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช้ Future Perfect
 - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาใช้ Present Simple
  Ex. " Bob will have taken his degree when he is twenty years old."
        " The show will have started before my family reach there."

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top