วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Present Simple Tense

05:21

รูปแบบของ Present Simple Tense


                            S + V1(ผันตาม S)

Note :
         1. "ผันตามประธาน" หมายความว่า
              - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 1 และ 2 จะใช้กริยาช่องที่่ 1 ไม่เติม -s หรือ -es
              - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 จะใช้กริยาช่องที่ 1 เติม -s หรือ -es
              - ประธานพหูพจน์ จะใช้กริยาช่องที่ 1 ไม่เติม -s หรือ -es

         2. การทำประโยค Present simple tense เป็นปฏิเสธ ใช้ "do not" หรือ "does not " แล้วกริยาหลัก(Main
             Verb) ต้องอยู่ในรูป V. Infinitive (V. ไม่ผัน)
       
         3. การทำประโยค Present simple tense เป็นประโยคคำถามประเภท Yes/No Question หรือ Wh-
             Question ให้นำ Doหรือ Does วางไว้หน้าประธาน แล้ว กริยาหลักต้องอยู่ในรูป V.Infinitive
             (V ไม่ผัน)

หลักการใช้ Present simple tense

1. ใช้ Present Simple กับ "ข้อความที่เป็นจริงเสมอ"
  Ex. " The sun rises in the east and sets in the west."
        " The earth rotates on its axis."

2. ใช้ Present Simple  กับ "เหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เป็นปกติวิสัย สม่ำเสมอ" มักมีคำหรือกลุ่มต่อไปนี้ร่วมอยู่ด้วย
  Ex. " Always, Sometime, at times, regularly, scarcely" 


3. ใช้ Present simple กับ "สุภาษิตและคำพังเพย"
  Ex. " Still water runs deep."
        " All men are mortal."

4.ใช้ Present Simple กับ "ความจริงที่เป็นปัจจุบัน"
  Ex. " He lives in the country"
        " He does not get along with his boss."

5. ใช้ Present Simple กับประโยค "เหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้"
  Ex. " I hope it does not rain tonight."
        " My train leaves in half an hour."

6.ใช้ Present Simple กับประโยคซึ่งมี Adverb Clause of time ที่ขึ้นต้นด้วย
     " when, before, till, as soon as, after, until " 
   Ex. " When she gets sick, she throws up."
         " As soon as  he arrives, he will clear up this problem."

7. ใช้  Present Simple กับประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Here หรือ There
  Ex. " Here comes the bus."
        " There goes my friend."

8. ใช้ Present Simple กับประโยค If-Clause (Adverb Clause of Condition ) ในเงื่อนไขที่อาจเป็นไปได้

                   If + S + V1 (ผันตาม S) , S + (will ,shall ,can ,may ,must) + V.ไม่ผัน
  Ex. " If you are tired, you can sit down."
        " Unless there is some rain, the flowers will die."
 Note: Unless = if..not, if..on มีความหมายว่า "ถ้า...ไม่,เว้นเสียแต่ว่า"


From : Professional Grammar in depth

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top